phone

image description

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0014 „ATSAKINGAS IR KOMPETENTINGAS DARBUOTOJAS – NAUDA ĮMONĖMS IR VALSTYBEI“ SUTARTIS

Verslo įmonės, vykdydamos ir plėtodamos savo veiklą, vis dažniau susiduria su kvalifikuotos darbo jėgos trūkumu. Tai sąlygoja ne tik egzistuojantis atotrūkis tarp formaliojo mokymo ir verslo poreikių, bet ir besikeičianti verslo aplinka, stiprėjanti konkurencija, tobulėjančios technologijos bei nuolat augantys reikalavimai teikiamų paslaugų kokybei.

Kaip pavyzdį galima pateikti veikloje vis plačiau naudojamus specializuotus IT įrankius, atsirandančias naujas galimybes bendradarbiauti su media, įmonių kuriamas kokybės užtikrinimo sistemas, reikalaujančias specifinių darbuotojų žinių bei įgūdžių ir pan.

Norėdamos išsilaikyti rinkoje ir prisidėti prie šalies bendrojo vidaus produkto ir ekonominės gerovės kūrimo, įmonės turi užtikrinti, kad jų darbuotojai būtų parengti prisitaikyti prie kintančių sąlygų ir nuolat tobulintų savo turimas kompetencijas bei įgytų naujų žinių ir gebėjimų.

Įmonėms nuolat tobulinti darbuotojų kompetencijas yra nelengvas iššūkis, reikalaujantis nemažų resursų, todėl siekiant bendro tikslo – kompetentingo darbuotojo, gebančio kurti aukštą pridėtinę vertę ekonomikai, labai svarbi yra ES struktūrinių fondų parama. Investicija į darbuotojų kompetenciją yra labai prasminga ir reikalinga. Juolab, kad Lietuvos darbo rinka yra pakankamai dinamiška, dalis darbuotojų yra linkę gana dažnai keisti darbą.  Todėl vienoje įmonėje tinkamai apmokytas darbuotojas sėkmingai gali darbuotis kitoje, panašią veiklą vykdančioje įmonėje.
Projektas „Atsakingas ir kompetentingas darbuotojas – nauda įmonėms ir valstybei“ yra skirtas aukščiau aprašytoms problemoms spręsti. Projekto tikslas – atsižvelgiant į projekte dalyvaujančių įmonių veiklos specifiką, užtikrinti reikiamą darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, gerinti darbuotojų integracijos į darbo rinką galimybes ir sąlygas jų profesiniam mobilumui.
Projektą įgyvendins pareiškėjas UAB „SORBUM LT“ ir 3 partneriai – UAB „LT ADVERT“, BnP Finance, UAB ir „Proherus“, UAB. Tai, kad Projekto partneriai yra įvairių verslo sričių atstovai, pažymi stipriąją projekto pusę – dalis specifinių mokymų temų gali būti puikiai pritaikomos įvairiose veiklos srityse, kas atitinka 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ (toliau – Priemonė) tikslus, sudaro sąlygas  įmonių darbuotojams prisitaikyti prie kintančių ekonomikos sąlygų ir aprūpinti Lietuvos verslą konkurencingais žmogiškaisiais ištekliais, leidžia kuo greičiau pritaikyti darbo jėgą prie nuolat kintančių verslo poreikių ir pažangiųjų technologijų.

Projekto tikslinę darbuotojų grupę sudaro du pogrupiai: darbuotojai, turintys darbo patirtį įmonėse (taikoma pareiškėjui ir partneriams) ir darbuotojai, neturintys patirties įmonėje (taikoma pareiškėjui).

Atsižvelgiant į tai, kad Projekte numatoma suteikti kompetencijas ne tik patyrusiems įmonių darbuotojams, bet ir tiems pareiškėjo darbuotojams, kurie neturi reikiamos patirties, Projektas prisideda prie Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, patvirtintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128 politinėje srityje „Švietimas“ nurodytų keleto veiklos krypčių (susijusios su neformaliuoju suaugusiųjų mokymu ir su integracijos į darbo rinką gerinimu) tikslų įgyvendinimu.
Projekte suplanuotas 3 sričių mokymai. „Efektyvaus media priemonių valdymo mokymo programa“, skirta pareiškėjo ir visų partnerių darbuotojams, dar dvi – „Prekių priežiūros vadybininkų darbo tobulinimo programa“ ir  „Įvadinė prekių priežiūros vadybininkų mokymo programa“ skirtos  pareiškėjo darbuotojams. Iš viso projekte suplanuoti 23 mokymai. Projektu numatoma pasiekti šiuos Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklius: produkto stebėsenos rodiklio „Apmokyti investicijas gavusių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai“ reikšmė – 268 ir  produkto stebėsenos rodiklio „Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją“ reikšmė – 268.
Projekte numatytos mokymo veiklos tiesiogiai prisidės prie tikslinės darbuotojų grupės kompetencijų, reikalingų kasdienėms funkcijoms atlikti. Projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ .

Bendra projekto vertė siekia 294254,40 eur, iš kurių 147127,20 eur sudaro Europos socialinio fondo lėšos, o 147127,20 – įmonių nuosavas indėlis.
Projekte nėra apribojimų dėl lyties, rasės ir pan. Projektas netrukdo socialiniam, ekonominiam vystymuisi, regioninei politikai ir aplinkosaugai

Projekto veiklos buvo pradėtos įgyvendinti 2020 12 21, o baigtos įgyvendinti 2022 12 21. 2022 12 21 datai pasiekta produkto stebėsenos rodiklio „Apmokyti investicijas gavusių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai“ reikšmė – 266 ir produkto stebėsenos rodiklio „Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją“ reikšmė – 266. 2023 03 21 projektas buvo baigtas.

 

skambinkite

Parašykite mums

Turite klausimų, pastabų? Norite patarimo arba gauti pasiūlymą? Pagirti ar išbarti? Rašykite mums! Su Jumis bus susisiekta per 1 darbo dieną.

El. paštas *

Telefonas

Jūsų žinutė *

Džiaugiamės pirmą kartą istorijoje į Baltijos šalis atvežę 2 auksinius POPAI D-A-CH Awards 2023 apdovanojimus! SUŽINOKITE DAUGIAU

Džiaugiamės pirmą kartą istorijoje į Baltijos šalis atvežę 2 auksinius POPAI D-A-CH Awards 2023 apdovanojimus! SUŽINOKITE DAUGIAU

Džiaugiamės pirmą kartą istorijoje į Baltijos šalis atvežę 2 auksinius POPAI D-A-CH Awards 2023 apdovanojimus! SUŽINOKITE DAUGIAU

Džiaugiamės pirmą kartą istorijoje į Baltijos šalis atvežę 2 auksinius POPAI D-A-CH Awards 2023 apdovanojimus! SUŽINOKITE DAUGIAU

Džiaugiamės pirmą kartą istorijoje į Baltijos šalis atvežę 2 auksinius POPAI D-A-CH Awards 2023 apdovanojimus! SUŽINOKITE DAUGIAU

Džiaugiamės pirmą kartą istorijoje į Baltijos šalis atvežę 2 auksinius POPAI D-A-CH Awards 2023 apdovanojimus! SUŽINOKITE DAUGIAU

Susisiekite su mumis

El. paštas *

Telefonas

Jūsų žinutė *

Lietuvos rinkodaros lyderių TOP 10* * Verslo Žinios, 2023-11-06